Terms of sale and delivery -  ECE188
A/S FTU - Salgs og Leveringsbetingelser.pdf
NL 92  Dansk
NL 92  Englisch

A/S Fredericia Tankvognsudstyr ( FTU ) 
Salgs- og leveringsbetingelser
For vores kunder er følgende salgs- og leveringsbetingelser gældende:
 
1. Tegninger og beskrivelser
Rettighederne til alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende produkter eller fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades af A/S FTU til kunden, tilhører A/S FTU. Modtagne tegninger og tekniske dokumenter eller anden teknisk information kan ikke uden samtykke fra A/S FTU anvendes til andre formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af produkter. Uden samtykke fra A/S FTU må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

2. Rådgivning
A/S FTU rådgiver vore kunder ud fra vor bedste viden og erfaring samt oplysninger fra kunden. A/S FTU kan på ingen vis stilles ansvarlig, såfremt det på et senere tidspunkt gør sig gældende, at en anden løsning ville være at foretrække.

3. Tilbud og ordrebekræftelse
Tilbud er bindende i 30 dage, når intet andet er angivet. Der tages forbehold for mellemsalg. Såfremt kunden ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af A/S FTU standard specifikationer, må dette udtrykkeligt angives skriftligt. I modsat fald er A/S FTU ikke bundet af disse.

4. Priser
De anførte priser er excl. moms, fragt, emballage, samt told og andre afgifter. Der tages forbehold for prisreguleringer i form af valutariske ændringer, løn – og materialestigninger, indtil betaling har fundet sted, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelser er som anført i fakturaen. Pkt. 17 i NL 92 fraviges hermed. Hvis intet er anført i fakturaen er betalingsbetingelserne lb.mdr + 15 dg.. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned. 
Minimumsgebyr
Ved ordrer på mindre end 750,00kr, har vi et minimumsgebyr på 150,00kr.

5. Levering, leveringstid og forsinkelse
Levering sker AB lager, med Post Danmark/fragtmand medmindre andet er aftalt, og forsendelsen sker for kundens regning og risiko. Leveringstidspunkter er omtrentlige, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Levering sker +/- 10%, medmindre andet er udtrykkeligt angivet af A/S FTU. Der ydes ingen erstatning ved forsinket levering fra A/S FTU. Pkt. 13 og 14 i NL 92 fraviges hermed.

6. Returnering af varer
Alle standard lagervarer kan returneres. 10% af varens pris tilbageholdes af A/S FTU til dækning af kontrol og lagerføring af de returnerede varer.

Varer der ikke kan returneres:
- Beskadigede varer
- Slanger og rør i afklippede længder.
- Specialfremstillede varer

Vigtigt! Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer er A/S FTU uvedkommende. Skulle der være yderligere spørgsmål kan de stilles til vores salgsafdeling.

Returnering af varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale. Og modtages kun med påført retur-rekvisitions nummer udstedt af A/S FTU.
Returnering skal ske senest 14 dage efter levering.
 
8. Mangler og force majeure
A/S FTU forbeholder sig ret til – i en periode af 12 på hinanden følgende måneder efter levering til kunden har fundet sted – at foretage afhjælpning eller omlevering af varer. Afhjælpning eller omlevering forudsætter, at kunden straks efter levering har reklameret skriftligt. Kundens omkostninger i forbindelse med afhjælpning såsom drift, avancetab og andre indirekte tab kan ikke gøres gældende over A/S FTU. Der henvises tillige til pkt. 21-35 i NL 92. I force majeure situationen henvises til bestemmelserne i pkt. 37 NL 92.
 
9. Produktansvar
A/S Fredericia Tankvognsudstyr hæfter alene i henhold til lov om produktansvar og i henhold til regler om ulovbestemt produktansvar. A/S FTU kan kun gøres ansvarlig for skade, som er indtruffet på varer eller arbejdsydelser leveret af os, såfremt det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af A/S FTU, derunder vore medarbejdere. A/S FTU er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller tredjemand. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden pligtig til at holde A/S FTU skadesløs. Der henvises til pkt. 36 i NL 92.
 
10. NL 92 og tvister
I øvrigt gælder almindelige betingelser i henhold til NL 92 indenfor Danmark, Finland, Norge og Sverige. I det tilfælde, at ovenstående ikke er fyldestgørende, dog ikke hvis NL 92 udtrykkelig er fraveget.
For retsforholdet mellem kunden og A/S FTU gælder danske retsregler. Værneting i tvister mellem kunden og A/S FTU er Retten i Kolding.